Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejíž předmět je nákup a prodej internetových vzdělávacích online produktů E-booky/Knihy (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://vitarianstyle.com.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost A&E trading s.r.o., se sídlem Vančurova 284, 747 31 Velké Hoštice, IČ: 2857461, DIČ: CZ2857461, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32703 vedená u Krajského soudu v Ostravě. V souladu s občanským zákoníkem se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený občanským zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba - spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele.

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

 2. Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://vitarianstyle.com. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://vitarianstyle.com. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://vitarianstyle.com/obchodni-podminky obchodní společnosti A&E trading s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Úhrada kurzovného na živých kurzech: 
Účastnický poplatek se hradí nejpozději do 4 dnů od přihlášení. Způsob platby je uveden v registračním formuláři. Pokud se účastník přihlašuje méně než 1 týden před termínem kurzu, potvrdí svou účast telefonicky na +420 774 088 854 nebo na email: eva@vitarianstyle.com. Počet účastníků na živých kurzech je omezen, proto přednost mají ti, kteří dříve uhradí platbu.

Při odhlášení se účastníka z již zaplaceného kurzu 5-7 dnů před termínem konání kurzu si účtujeme 500 Kč jako manipulační poplatek. V případě nedostavení se, již registrovaného účastníka s uhrazenou platbou, na kurz nebo jeho odhlášení se 1-4 dny před termínem konání kurzu propadá celé zaplacené kurzovné. Veškeré storno podmínky platí i v případě, kdy se následně účastník přihlásí na některý z dalších termínů živých kurzů. 

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese http://vitarianstyle.com najdete všechny ceny služeb, jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Způsob a forma platby

4.1 Způsob platby

Bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.

Online platební kartou

4.2 Forma platby

a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

4.3 Bonusy

Všechny bonusy, na které máte nárok, budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

5. Garance vrácení peněz

5.1 Za své produkty společnost A&E trading s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

5.2 Při objednání produktu na serveru http://vitarianstyle.com má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů počínaje dnem zaplacení produktu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po tomto datu, respektive od 15 dne od zakoupení produktu, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést v sídle společnosti nebo elektronickou formou na e-mailu: eva@vitarianstyle.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zakoupeného produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placených online produktů a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s produktem.

5.3 Společnosti A&E trading s.r.o. a její produkty si klade za cíl, aby všechny produkty opravdu pomohly všem, kteří si je zakoupí.

6. Sankce

6.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://vitarianstyle.com zaslaná ze strany společnosti A&E trading s.r.o., a to prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti A&E trading s.r.o., č.ú. pro platby v českých korunách: 2000 268 890 / 2010, IBAN: CZ1720100000002000268890, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, pro platby v eurech: 2900 617 363 / 2010, IBAN: CZ6020100000002900617363, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený u FIO banky, VS: č. vaší objednávky. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://vitarianstyle.com/kontakty

 7. Odpovědnost

7.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Prohlášení prodávajícího: Společnost A&E trading s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce či registraci, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.3 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://vitarianstyle.com/ochrana-osobnich-udaju

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. ledna 2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://vitarianstyle.com, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost A&E trading s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://vitarianstyle.com a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Kontakt:

E2K

Eva Peršinová 2012-2015

email: eva@vitarianstyle.com

Bližší kontakt zde >>>

Tištěná kniha:

kniha

Nový eShop:

www.papejzdrave.cz

papej

in